Денсаулық сақтау мамандарын кәсіби даярлауды және оқытуды сапамен қамтамасыз ететін Мемлекеттік емес, коммерциялық емес ұйым медициналық білім беру ұйымдарын, денсаулық сақтау ұйымдарын, ғылыми ұйымдарды/орталықтарды және олардың барлық деңгейдегі білім беру бағдарламаларын сыртқы бағалау және сапамен қамтудағы ең үздік халықаралық тәжірибелердің қағидаттарын енгізу арқылы білім беруді сапамен қамтамасыз ету жүйесін дамытуға, сонымен қатар білім беру және денсаулық сақтау саласында зерттеулер жүргізуге ықпал жасайды.

Білім беруді,денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Республикалық Аккредиттеу кеңесінің шішімінің және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бұйрығының негізінде мойындалған аккредиттеуші органдардың тізіліміне кірген (1 - тізілім) және мойындалған аккредиттеуші орган мәртебесіне ие болды.
http://edu.gov.kz/ru/deyatelnost/detail.php?ELEMENT_ID=11615


1-тізілім Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылдың 1 қарашасындағы №629 "Аккредиттеуші органдарды мойындау ережесін, соның ішінде шетелдік және мойындалған аккредиттеуші органдардың, аккредиттелген білім беру мекемелерінің және білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыруды бекіту туралы " бұйрығына сәйкес 5 жыл мерзімге мойындалған аккредиттеуші органдарды қамтиды және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің ғаламтор-ресурсында орналастырылған.
http://edu.gov.kz/ru/dokumenti

АЕО Қазақстан Республикасының медициналық білім беру ұйымдарын, ғылыми ұйымдарын институционалды және мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеумен және білім беруді сапамен қамтамасыз етудің халықаралық стандарттарын енгізу бойынша қызметтерді атқарады.


АЕО Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау мамандарының бәсекеге қабілеттіліктерін мыналар арқылы арттырумен қамтамасыз етеді:

 • Базалық медициналық білім беруді аккредиттеу бойынша ДСБҰ/МБББФ Жетекші қағидаттарының, Жоғары білім берудің Еуропалық кеңістігінде (ESG) сапамен қамтамасыз етудің жетекші қағидаттары мен Стандарттарын енгізудің және аймақтық деңгейде базалық және дипломнан кейінгі, үздіксіз медициналық білім беру сапасын жақсарту бойынша МБББФ Халықаралық стандарттарының негізінде білім беруді сапамен қамтамасыз етудің ашық және сенімді ұлттық/аймақтық жүйесін құру;
 • Денсаулық сақтаудың ұлттық/аймақтық жүйесінің сипаттамасын есепке ала отырып, институционалды және мамандандырылған (ТжКББ, дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі білім беру, ҒТЖ) аккредиттеуді өткізуге ең үздік тәжірибедегі бірыңғай халықаралық қағидаттарды және тәсілдерді қолдану;
 • Медициналық білім беру сапасын жақсарту бойынша мойындалған МБББФ Халықаралық стандарттарының, Еуропалық жүйедегі биомедицина және клиникалық медицинадағы PhD бағдарламалары бойынша Ұйымның (ORPHEUS), Еуропа Медициналық Мектептерінің Ассоциациясының (AMSE), Еуропадағы қоғамдық денсаулық сақтау бойынша Мектептердің Ассоциациясының негізінде аккредиттеу стандарттарына мамандықтарға сәйкес денсаулық сақтау жүйесінің талаптары мен ұлттық сипаттарын қоса отырып мамандандырылған аккредиттеуді (резидентура, магистратура, PhD докторантура білім беру бағдарламалары) тиімді енгізу;
 • Аккредиттеу (институционалды және мамандандырылған) және барлық деңгейдегі денсаулық сақтау мамандарын даярлаудың сапасын жақсарту рәсіміне барлық қызығушылық танытқан жақтарды (мемлекеттік органдар, қоғам, академиялық және ғылыми қоғам, кәсіби ассоциациялар, студенттік ұйымдар, денсаулық сақтау және білім беру саласындағы мемлекеттік емес ұйымдар) тарту және тиімді кері байланыс жасау;
 • Барлық категориядағы сарапшыларды оқыту және құзыретті жолдың (Аккредиттеу бойынша сарапшылардың құзыреттерінің Үлгісі) негізінде аккредиттеу бойынша сарапшыларды даярлау бағдарламасын енгізу және сарапшылардың әлеуетін дамыту;
 • Әлемнің дамыған елдерінің жетекші аккредиттеу агенттіктерімен стратегиялық серіктестікті, халықаралық ынтымақтастықты тиімді орнату, халықаралық ассоциациялар мен білім беруді сапамен қамту бойынша еуропалық желілердің іс-шараларына және жобаларына қатысу: Жоғары білім берудегі сапамен қамту бойынша агенттіктердің Халықаралық желісі (INQAAHE), Жоғары білім берудегі сапамен қамтудың Еуропалық ассоциациясы (ENQA), сапамен қамтудың Азиялық-Тынық мұхиттық желісі (APQN), Орталық және Шығыс Еуропа елдерінің жоғары білім беру саласында сапамен қамту бойынша агенттіктердің желілері (CEENQA) және АҚШ Жоғары білім беруді аккредиттеу бойынша Кеңестің сапа бойынша Топтары (CHEA);
 • Медициналық білім беру ұйымдарын, ғылыми ұйымдарды, денсаулық сақтау ұйымдарын аккредиттеу бойынша оқытушылардың, орталықтардың/бөлімдердің қызметкерлерінің әлеуетін дамыту және кеңестік-әдістемелік қолдау көрсету;
 • Аккредиттелген медициналық білім беру ұйымдарын және олардың білім беру бағдарламаларын ДСБҰ/ МБББФ Бүкіләлемдік Директориясына және АҚШ халықаралық медициналық білім беруге және зерттеулерге көмек бойынша Қорларына (FAIMER) қосу;
 • Шетелдік медициналық мектептерінің білім беру бағдарламаларын акредиттеуге және олардың 2023 жылының түлектеріне АҚШ-тың шетелдік медициналық мектептерінің (The Educational Commission for Foreign Medical Graduates - ECFMG) түлектері үшін білім беру бойынша Комиссияның бекіткен талаптары мен саясатын жүзеге асыру;
 • Жоғары білім беруді сапамен қамтамасыз ету бойынша агенттіктердің Халықаралық желілерінің (the INQAAHE Guidelines of Good Practice (GGP) ең үздік тәжрибелерінің Жетекші қағидаттарына АЕО-ның сәйкестігінің бейілділігін растау және сыртқы бағалау;
 • Медициналық білім берудің Бүкіләлемдік Федерациясының Халықаралық мойындау бағдарламасының бекітілген көрсеткіштеріне АЕО-ны медициналық білім беруді аккредиттеудің ұлттық/аймақтық тәуелсіз органы ретінде мойындауы және жетістігі;
 • Сапамен қамту бойынша Еуропалық ассоциациясының (ENQA) толық құқылы мүшелігі, «Жоғары білім берудің Еуропалық кеңістігінде сапамен қамту бойынша жетекші қағидаттарының және стандарттарының» (ESG) талаптарына сәйкестігі және АЕО-ның Жоғары білім беруді сапамен қамтамасыз ету бойынша Еуропалық тізіліміне аймақтық мамандандырылған аккредиттеу агенттігі ретінде қосылуы.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu