Отправить заявку после заполнения и подписи, заверения печатью организации на адрес info@ecaqa.org

Білім беру ұйымына аккредиттеуді өткізуге сұраным [жүктеу]


Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығына

Білім беру ұйымына аккредиттеуді өткізуге СҰРАНЫМ

Институционалды немесе мамандандырылған* (таңдау керек) аккредиттеуді өткізуге Келісім-шарт жобасы мен Коммерциялық ұсынысты жіберуіңізді өтінеміз.

*әрбір бағдарлама бойынша студенттердің контингентін және шифрын көрсете отырып мамандандырылған аккредиттеуді өткізу үшін білім беру ұйымымен ұсынылған білім беру бағдарламаларының тізімін көрсету.

Ұйымның аты

Заңды мекен-жайы

Бірінші басшының аты-жөні

Лицензияның қосымшасына сәйкес білім беру қызметін жүргізуге құқық беретін мемлекеттік лицензия туралы мәліметтер (лицензияның көшірмесін көрсету)

Лицензияның қосымшасына сәйкес білім беру ұйымымен ұсынылған білім беру бағдарламаларын саны (лицензияның көшірмесін көрсету)

Банктік реквизиттер

ИИК

БИК

БИН

Кбе –

Телефон:

e-mail:

Әрбір бағдарлама бойынша студенттердің контингентін және шифрын көрсете отырып мамандандырылған аккредиттеуді өткізу үшін білім беру ұйымымен ұсынылған білім беру бағдарламалары

Институционалды аккредиттеу туралы мәліметтер (күні, сертификаттың жарамдылық мерзімі)

Мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу туралы мәліметтер (күні, сертификаттың жарамдылық мерзімі)

Байланыстық тұлғаның аты-жөні, лауазымы, жұмыс және мобильді телефоны, элект.мекен-жайы

Бухгалтердің аты-жөні, жұмыс және мобильді телефоны, элект.мекен-жайы

Білім беру ұйымының бірінші басшысының немесе аккредиттеу сұрақтары бойынша жетекші лауазымды тұлғаның аты-жөні және қолы

МО күні «________»___________20___ ж.

Маңызды! Сұраным білім беру ұйымдарының фирмалық бланкісінде беріледі.ҚОСЫМША ЖӘНЕ БЕЙРЕСМИ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫН ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ АККРЕДИТТЕУ (ҮЗДІКСІЗ КӘСІПТІК ДАМЫТУ)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің (ҚР БҒМ) «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 30.10.2018 ж. №595 бұйрығына сәйкес https://egov.kz/wps/portal/!ut/p/b0/04) медицина және фармацевтика қызметкерлерін бюджет қаражаты есебінен қосымша білім беру аккредиттеу органдарында институционалдық аккредиттеуден өткен оқыту ұйымдарында жүзеге асырылады (бұдан әрі-тізілім 1)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-303/2020 «Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және бейресми білім беру қағидаларын, Денсаулық сақтау саласындағы қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы...» бұйрығына сәйкес..."(26.05.2021 ж. өзгерістермен) https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021847, 3 тармақ. Қосымша және бейресми білім беруді жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары, ұлттық және ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу институттары, жоғары медициналық колледждер аккредиттелген клиникалық базалардың, денсаулық сақтау саласындағы Білім және ғылым ұйымдары клиникаларының, қосымша және (немесе) бейресми білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын және аккредиттеу органдарында институционалдық аккредиттеуден өткен университет ауруханаларының базасында жүзеге асырады, Кодекстің 221-бабының 6-тармағына сәйкес танылған аккредиттеу органдарының тізіліміне енгізілген.

Білім беруді және денсаулық сақтауды сапамен қамтамасыз ету және Аккредиттеудің Еуразиялық Орталығының (АЕО/ECAQA) ҚР БҒМ 1 тізіліміне енгізілген және қосымша және бейресми білім беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеу стандарттарына (үздіксіз кәсіби дамыту) сәйкес институционалдық аккредиттеуді жүргізеді (авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 20.11.2017 ж. №2773 куәлік).

Стандарттар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жүйесінің институционалдық қажеттіліктері мен басымдықтарына сәйкес дәрігерлердің үздіксіз кәсіби даму сапасын жақсарту бойынша Дүниежүзілік Медициналық Білім беру Федерациясының Халықаралық стандарттары негізінде (2015 ж.) әзірленді. https://ru.calameo.com/read/0068095935210dd32bff5?page=1

Білім беру ұйымын аккредиттеу «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасы Заңының 9-1-бабына сәйкес білім беру ұйымының қаражаты есебінен жүргізіледі (28.08.2021 Ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен).

Аккредиттеу нәтижелері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының сайтында орналастырылады

Институционалдық аккредиттеу рәсімі келесілерді қамтиды:

Кезең

Іс – шара

Мерзімдері (айлар)

1.

қосымша және бейресми білім беру ұйымының (бұдан әрі – өтініш беруші ұйым) бұдан әрі ұйымның қысқаша сипаттамасы берілген нысан бойынша АЕО-на ресми өтініш беруі;

+1

2.

егер өтініш беруші ұйым қосымша білім беру ұйымдарына қойылатын талаптарға сәйкес келсе, АЕО тарапынан институционалдық аккредиттеуге рұқсат беріледі (бұдан әрі қараңыз);

+1

3.

аккредиттеу рәсімі және институционалдық аккредиттеу стандарттары бойынша өтініш беруші ұйымның қызметкерлерін АЕО сарапшыларының оқытуы және консультация беруі;

+2

4.

Институционалдық аккредиттеу стандарттарын және институционалдық өзін-өзі бағалауды жүргізу бойынша өтініш беруші ұйымға нұсқаулықты ұсынуы;

+2

5.

АЕО-на өзін-өзі бағалауды жүргізу, өзін-өзі бағалау бойынша есепті дайындау және оны қосымшалармен, растайтын құжаттармен бірге ұсынуы;

+2 - +5

6.

АЕО сыртқы сараптау комиссиясын өтініш беруші ұйымға баруға дайындау;

+5 - +6

7.

өтініш беруші ұйымның сыртқы сараптау комиссиясына бару (2-3 күн) және қорытынды есепті, жақсарту бойынша ұсынымдарды және аккредиттеу кезеңі бойынша АЕО аккредиттеу Кеңесіне арналған ұсынымдарды жасау;

+6

8.

АЕО Аккредиттеу Кеңесінің институционалдық аккредиттеу стандарттарының ережелеріне сәйкес белгілі бір кезеңге өтініш беруші ұйымды аккредиттеу туралы шешімі;

+7

9.

аккредиттеу нәтижелерін жария ету (өтініш беруші ұйымға, ҚР БҒМ Ақпараттық хат, АЕО веб-сайтында «Аккредиттелген қосымша білім беру ұйымдарының тізілімі» бөлімінде орналастыру);

+8

10.

өтініш беруші ұйымның ССК ұсынымдары негізінде жақсарту жоспарын әзірлеуін және АЕО-на жақсарту бойынша жоспарды іске асыру туралы есептерді жыл сайын ұсынуды қамтитын аккредиттеуден кейінгі мониторинг;

Аккредиттеу кезеңі ішінде

11.

институционалдық аккредиттеу кезеңі аяқталғаннан кейін қайта аккредиттеу жүргізіледі. Өтініш беруші ұйым аккредиттеу кезеңі аяқталғанға дейін кемінде 1 жыл бұрын қайта аккредиттеу рәсіміне кірісуі тиіс (1-кезеңді қараңыз).

Білім беруді және денсаулық сақтауды сапамен қамтамасыз ету және Аккредиттеудің Еуразиялық Орталығы (АЕО) институционалдық аккредиттеу рәсімінен өту үшін ұсынатын қосымша және бейресми білім беру ұйымдарына қойылатын

ТАЛАПТАР

Институционалдық аккредиттеу рәсімінен өту үшін өтінім берген кезде өтініш беруші ұйым жасауы тиіс:

  • Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-303/2020 бұйрығының талаптарын орындау https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021847,
  • Білім беруді қоса алғанда, қызметті жүргізуге құқық беретін мемлекеттік тіркеудің болуы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркеу туралы куәліктің болуы, ұйымның тіркелген Жарғысы);
  • Ұйымның миссиясы мен стратегиялық мақсатын анықтаңыз және орындаңыз;
  • Әзірленген және бекітілген Стратегиялық даму жоспарына сәйкес кемінде 2 жыл бойы қосымша және бейресми білім беруді жүзеге асыру;
  • Қосымша және/немесе бейресми білім беру бағдарламаларын тыңдаушылардың және штаттағы оқытушылардың базасы болуы;
  • Миссиясын, стратегиялық мақсаттарын, жоспарларын, күнтізбелік жоспарын және қызметінің негізгі бағыттары бойынша жұмыс нәтижелерін, білім беру қызметтерінің тізбесін, жетістіктерін, үнемі жаңартылып отыратын ақпаратын орналастыра отырып, білім беру ұйымының мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде веб-сайтының болуы.

Институционалдық аккредиттеуді жүргізу туралы өтініштің нысаны

Маңызды! Өтініш шығыс нөмірі мен күні көрсетілген білім беру ұйымының фирмалық бланкісінде ресімделеді, ЕОА-ның мекенжайына (050029, Алматы қ., Мәуленов к-сі, 92, 3 қабат, 12 кеңсе) және сканерленген нысанда e-mail-ге жіберіледі:

Анықтама телефоны +7 747 5609212, +77013291665Институционалдық аккредиттеуді жүргізу туралы өтініштің нысаны [Файлды жүктеу]

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu